İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Âlem-i İslâm”

İslâm dünyasından haberler, akisler.

KADER PERSPEKTİFİNDEN İSLÂM ÂLEMİ’NİN GELECEĞİ

Bir devleti büyük yapan mezkûr üç unsurun üçü de sevk-i kader ile ânbeân geri gelmekteyken buna bir de hâricî şartları ekleyerek düşünürseniz, Türkiye’nin yakın bir gelecekte, Osmanlı’nın en büyük olduğu zamandan daha büyük olacağı gerçeği ortaya çıkar. Bu günümüz şartlarında tek bir bayrak altında gerçekleşmeyebilir. Fakat unutmamak gerektir ki, İslâm Âlemi’nin bugünkü perişanlığının asıl sebebi başsızlıktır.

EMPERYALİZMİN İSLÂM DÜŞMANLIĞI

Dikkatlerin “atom bombasına”, “nötron bombasına” çekildiği günümüzde, gerçekte “hedef ülkeleri” harap eden başka güçlerdir. Emperyalizme ait “istihbarat örgütleri”, “yabancı ajanlar ve yerli işbirlikçileri”, “propagandistler” “sabotörler” ve “ajan okulları”, hedef ülkelerin içtimaî, harsî, iktisadî ve siyasî hayatını, allak bullak etmektedirler. Bilhassa, Asyalı, Afrikalı, Orta-Doğulu ve güney Amerikalı fukara ülkelerde yürütülen “soğuk savaş” milyarlarca insanın ıstırabına yol açmaktadır.

ÇİN’DE İSLÂMİYET

Ben Çin’de iki defa seyahat etdim. Bir kere 1908 tarihinde Çin’in şimalinden cenuba doğru bütün sevahili dolaşarak mühim merkezlerin her tarafına uğrayarak ve ikamet etmek şartıyla cevelan etmişdim. İkinci defasında da garbdan şarkaa kadar tam sekiz ay seyahat etdim. Müslüman ile meskun olan kıtaların ekserisinde on beş, yirmi gün tevkıf ederek temasda bulunduğum cihetle bir türk seyyahı olduğum cihetle de Müslüman kardaşlarımın samimi teveccüh ve iltifatlarına mazhar oldum.

JAPONYA’DA CEMAATLE BAYRAM NAMAZI KILAN MÜSLÜMANLAR

Japonya’da cemaatle bayram namazı kılan Müslümanlar Japonya’nın bugünkü payitahtı olan Tokyo şehri ile eski payitahtı olan Kyoto ve büyük bir limanı bulunan Kobe şehirlerinde Müslümanlar içtimâ ederek bu sene cemaatle bayram namazları kılmış olduklarını, Japon gazeteleri tarafından cemaat-i İslâmiyenin bayramları hararetle tebrik ve tes’id edilmiş olduğunu Mançurya’da Harbin şehrinde intişar eden Irak-ı Şark gazetesi yazıyor.

YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ

İmtihan dünyası bu... Kimi yokluktan, kimi çokluktan imtihan oluyor. “Allah azizleri zelil, zelilleri aziz yapıyor.” “İman ettik diyenler, önceki müminlerin geçtiği yoldan geçiyor”. Dünya Müslümanları Ümmet şuurunu yitirdiğinden beri, zillet rolünü oynuyorlar. Kendi güç birliklerini unutmuşlar, tarihî din düşmanlarının çatıları altına sığınmışlar ve bu sığıntılıktan rahmet umuyorlar.

SOVYETLER ZAMANI TÜRKİSTAN’DA İSLÂM

Yavuz hocanın Türkistan Türkistan isimli eserinden aldığımız bu satılar, uçakta tanıştığı Cuma adındaki bir Ahıska Türkü ile musâhabesidir. Başlığını sonradan eklediğimiz mezkûr yazıyı; 1980'lerde ziyaret ettiği, o zamanlar SSCB içinde yer alan Türk vatanlarını ve soydaşlarımızı bir nebze olsun anlamak adına istifâdenize arz ediyorum.

ORTA ŞARK’TA ÇIBAN BAŞI: İSRAİL

Kapitalist Yahudilik âleminin beslendiği, desteklendiği teçhiz ettiği bir avuç İsrail ordusu, kabına sığamamakta, kâh buradan, kâh şuradan taşmaya, aşmağa çalışmaktadır. Yakın Doğu’nun, Arap âleminin kalbgâhına bir hançer gibi saplanan İsrail’in bu tecavüzleri karşısında Araplar tam bir birlik hâlinde hareket edememekte, günlerini nutuklarla, mitinglerle, protestolarla geçirmektedirler. Onlar hâlâ lâfla peynir gemisinin yürümeyeceğini, anlamamış görünüyorlar.

SİYONİZMİN SOYKIRIMI NE İLK NE DE SONDUR!

İngilizler, Arapları Osmanlı’ya karşı “Arap imparatorluğu” ile kandırırken; Sykes-Picot Anlaşması ve 1917’de imzala­nan Balfour Deklerasyonu ile İsrail’in temeli atıldı. 1918-1948 arasında başta İrgun ve Hagana olmak üzere çok sayıda Ya­hudi tedhiş teşkilatları işkence ve katliamlarına bütün güçle­riyle devam ediyorlardı. Bu katliam ve işkenceler pek çok ki­tap, dergi ve hatta filmlere mevzu olmuşsa da siyonist ağırlıklı medya bunları unutturmuştur.