İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Tarih”

ORTA DOĞU’DA TÜRK ASKERÎ VARLIĞI

Gerçekte Türk askerî varlığının Orta Doğu’da ilk zuhûru, bunun giderek gelişmesi ve sonunda bölgedeki bütün denge unsurlarını kendilerine değiştirerek yegâne hâkim bir unsur haline gelmesi, üzerinde çok daha etraflı bir şekilde durulması gereken önemli konulardan biridir. Her ne kadar Hazreti Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- ve onu takib eden devirlerde Arap yarım adası ve çevresinde Türk varlığı, araştırılması zor bir konu ise de Türklerin askerî bir unsur olarak Orta Doğu’ya ilk ayak basmaları, Emevîlerin ilk devirlerine kadar ulaşmaktadır.

YÜZ YIL EVVEL KORE AİLESİ

Japon ve Çin hadise-i ma’lûmesine sebeb olan Kore kıt’ası hakkında gazetelerle siyâsî, ticârî, sınâ’yî bir takım makaleler neşr olunmuş ve Kore kıt’asında meskûn akvâmın ‘âdâtı hakkında hayli ma’lûmât verilmişdir. Bu meyânda Korelilerin yemekleri hakkında tafsîlât verildiği gibi Kore kadınlarına dâ’ir de birkaç bende tesâdüf edilmişdir...

HÂLLER VE ÂDETLERİN DEĞİŞMESİ

Hâller ve âdetlerin değişmesinin genel sebebi, her kavmin âdetlerinin hükümdarlarının ve devletin âdet ve kaidelerine tâbi olmasıdır. Bu pek yayılmış ve belli bir şeydir. Nitekim bu söz çok meşhurdur: “En-nâsu alâ dîni mülûkühüm” (Halk hükümdarın dinindedir) denilmektedir. Devlet adamları ve hükümdar, devletin başına geçerek yönetimi ellerine aldıktan sonra...

TÜRKLERİN DON-VOLGA KANALI TEŞEBBÜSÜ

“Kıssadan hisse budur ki, küçük adamla büyük işe mübâşeret caiz değildir. Maslahatın münâsib ser-kârı gerek. Zikrolunan husûsa bir pâdişâh varıp zamâniyle mübâşeret etse, ancak uhdesinden gelebilir ve bu makuule işler, sâhib-himmet pâdişâh işidir, vüzerâ ve serdârlar kârı değildir.”

GÖK SULTAN ABDÜLHAMİD HAN

“Bu dünyada herkes bir çok şeyin cahilidir. Yeter ki kendi işinin cahili olmasın.” Kendi işinin ehli olduğunu bin bir delille isbat etmiş bulunan Sultan Hamid ise asla cahil değildir. Onun bir yüksek okul ve hattâ lise diploması yoktu. Fakat özel öğretmenlerle hayattan ve içinde yetiştiği büyük ve muhteşem hanedandan çok cevherli şeyler öğrenmişti.

ÇAKIRCIBAŞI HASAN PAŞA

Çakırcıbaşı Hasan Paşa'nın hayatının araştırılması sonrası ortaya çıkan bu makalede paşanın serencamı, eserleri, tarihî bazı hadiseler; doğrular ve yanlışların muhasebesiyle birlikte doğrusunun tekrar yazılmasına çalışılmıştır.

BÜYÜK SERDARLARIN İSTİNADGÂHLARI

Büyük Türk serdar ve hükümdarlarının dayandıkları mesnedi araştıracak olursak, gözümüze çarpacak gerçek, siyâsî ve idârî hayatlarına ışık tutan ve destek olan bir münevverler, âlimler, şâirler ve hakîmler sınıfının da aynı devlet çarkının dönmesine vâsıtalı vâsıtasız yardım etmiş olmaları keyfiyetidir.

AFRİKA’DA BATILI

Bugün dünya çapında kalkınmış bir tane Afrika ülkesi gösterilmezken birer Osmanlı eyaleti olan Cezayir, Tunus, Trablusgarp ve Mısır geçen asra kadar Avrupalılara karşı koyabilecek güçte müstakil devletler konumundaydılar.

OSMANLI AİLESİ

Bugünün münevver anası, evlâdını, değil vatan uğruna ölmeye, doğduğu topraklarda yaşamaya, gücünü kuvvetini memleketine tahsis ettirmeğe bile muvaffak olamamakta veya olmak istememektedir. Halbuki bu vatanı geliştirme, ileri memleketler seviyesine yükseltmek uğruna katlanılacak her fedâkârlığın bir mukaddes cihâd olduğunu, her ananın bilmesi ve evlâdına bildirmesi bir millî borç değil de ya nedir?