İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

GÂYEMİZ MÜSLÜMAN

Gün olur: (farz-ı muhal), yer yüzünde:

Top yekûn bütün işlerin fenaya gitdiğini,
Hayır duygusunun cem’iyetlere vedâ’ etdiğini,
Meşrû fi’illerin, beğenilmiş işlerin terk edildiğini,
Doğru yolun kapatıldığını,
Sapıklığın teşvik gördüğünü, revaç bulduğunu,
Adaletin gizli, cevrin zâhir,
İlmin metruk, cehlin matlûbi
Dostluğun zayıf, düşmanlığın kavî olduğunu,
görürsün…

SEN ALLÂH’A BAĞLAN !..
SAKIN YE’SE KAPILMA !..

Gün olur: belki bu imkân âleminde:

Muhterem insanların, zan altında, incitilmiş, hasta edilmiş ve inim inim inletilmiş olduklarını

Şerirlerin ise, bil’akis, zevklerîle meşgul, memnun; ve i’tibar gördüklerini,

Hile ve istibdâdın uyanık,

Vefâ ve hürriyetin uykuda,

Yalanın müessir, rişvetin müsmir,

Doğruluğun metruk, insâfın merdud olduğunu

görürsün…

SEN KUR’ÂN’A SARIL !..
SAKIN YE’SE KAPILMA !..

Gün olur: belki de, bu fânî âlemde:

Hakkın münzehim, bâtılın muzaffer,

Hırsın gâlib, kanâatin mağlub,

Âlimin nasipsiz, edibin müptezel,

Hak sâhibi ve mazlumların zelîl,

Haksız ve zâlimlerin azîz olduğunu

görürsün…

SEN PEYGAMBERE TÂBÎ’ OL !..
SAKIN YE’SE KAPILMA !..

Gün olur: bu ihtimâller diyârında:

Akıllıların deli sayıldığını, türlü işkencelere tâbî tutulduklarını,

Gün olur:

Binlerle kanlı sehpanın (ALLAH göstermesin) al kan, figan içinde zulmü te’yîd etdiğini:

Gün olur:

Takvânın ma’dûm, putların ma’bud

Kalblerin iymansız, dillerin KUR’Ansız olduğunu

görürsün…

SEN İMANLI OL !..
SAKIN YE’SE KAPILMA !..

Gün olur: o korkunç ve kıpkızıl diyârda:

Nasipsiz ve nesepsiz deccallerın,

Zâlim ve hâin kindarların,

Ahmak ve fâsık riyâkârların,

İşde ve fikirde bunlarla hemdem fâcir hissedarların,

Nâmütenâhî hazîneleri bir anda inkâr ve iptal eyleyen cânî günâhkârların,

Bâtılın müdâfii yaygaracı dellalların..

Beşeriyeti;

Sulh ve sükûndan,

Hak ve hürriyetden mahrum etmek için,

Milyonlarca cana ve mala kıydıklarını, ve mâlûm olan bu hallerinin tevâlî etmekde olduğunu,

duyarsın…

SEN PEYGAMBERİ ÖRNEK BİL !..
SAKIN YE’SE KAPILMA !..

Gün olur: gene ba’zı maddecş diyârlarda:

İlim için leke olan sahte münevverlerin,

Görgüden habersiz, kozmopolit eçhellerin,

“Fobi”ye mübtelâ materyalist ekollerin,

Hayâdan, edebden; iffet ve ismetden mahrum ve bî behre putlaşmış cemâdâtın,

Tâgutperest muzahrafâtın

Dünyâ fikir âlemini: karma karışık ettiklerini; sîneleri levse, cem’iyetleri nifaka sürüklediklerini

görürsün…

SEN “ÂYET” ve “HADÎS”den ilham al !..
SAKIN YE’SE KAPILMA !..

Ye’se kapılma Müslüman !..

Senin, Arşa çıkan şekvânı, cihânı titreten hıçkırıklarını, mazlum ve mükedder gönlünü, asırlardır gülmeyen yüzünü; Ehaddiyyete yöneltdiğin niyazlarını; Dînin, Vatanın ve Milletin için çarpan mübârek kalbini, Rabb-i Müteâl Hazretleri görmüyor ve duymuyor mu sanıyorsun ?!..

“ALLÂHımız Alîmdir, Habîrdir, Semi’dir, Basîrdir !..”

“ALLÂHımız imhâl eder (mühlet verir); fakat aslâ ihmâl etmez..”

“ALLÂHımız mü’minlerin yardımcısıdır. Onları zulmetden nura çıkarır..”

 Sen Müsterih ol !..

Rabbımız, Allâh’ımız Müslümanları me’yus etmiyecek; ve mutlakâ sevindirecektir. Ve bir ân-ı vâhidde mü’minlere lutfiyle tecelli edecek; düşmanları kahriyle helâk eyliyecekdir.

Yeterki sen:

“Allâha bağlan, gâyene tevfîkini versin !..”

“Kur’âna sarılmazsan eğer ye’se düşersin !..”

“Te’yîd edecek el, evet, elbet seni HAKdır,”

“Bâtıl yıkılıp hâk ile yeksan olacaktır !..”

Ali Kemâl Belviranlı…

Ali Kemâl Belviranlı, Gâyemiz Müslüman (Nisan 1953), İslâm’ın Nuru, 24, s. 3-4

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir