İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

zâviye sohbetleri

MEKKE’DEN MEKTUP

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm), Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve kutsal kitaplarda bahsedilen diğer tüm peygamberlerin diyarı olan bu kadim ve mukaddes beldede, tüm renklerden ve tüm ırklardan gelen insanların aralarındaki gerçek kardeşliğin sarsılmaz ruhunun ve samimi misafirperverliğin bir eşine daha şahit olmamıştım. Geçtiğimiz hafta, tüm renkten insanların çevremde sergilediği nezaketten tamamıyla büyülenmiş ve nutkum tutulmuştu.

YÖK, MEKTEPLER VE İLME DAİR

Koca Yûnus’un sözlerinin çoğu hikmettir ve birçok sözü de “ayn-ı keramet”tir. Buyuruyor ki: “ilim ilim bilmektir/ilim kendin bilmektir/sen kendüyü bilmezsin/bu nice okumaktır” Sokrat dahi, “önce kendini tanı” demiş. İnsanî şuur tahsil-i maarife mecburdur.

SEVMEK

Bir gün senden biri geliyor bana
Sana benzetiyorum, dilim-damağım kuruyorum
Donup kalıyorum birden, anlatması zor
Kim çıkıp gelse senden, o geleni seviyorum.

İnsanın Bitmeyen Bunalımı!

İnsan ancak, bu iç tazyikle kendini büyük problem ve ülkülere verebiliyor. İnsan başıboş kalamaz. Bu onu boğar ve bunaltır. İnsan, boş duramaz. Kendini ilim, sanat, din ve dünya işleri ile yormalıdır. Kendini büyük ülkü ve hedeflere tevcih etmelidir. Bu konuda mukaddes ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

   “O halde boş kaldın mı hemen yorul!”

EĞİTİM MİLLÎ OLMALIDIR!

Önceden belirlenmiş 10-15 kitabı okuyarak, çok kere derse hiç devam etmeden veya 50 dakika takrir vermek­ten başka bir mesûliyet duymayan hocayı din­leyerek bir imtihanla sınıf geçen öğrenci, hayata atıldığında müesseselerimizi düzeltemeyecek, geliştiremeyecek, kuramayacaktır. Çünkü dü­şünmeye, tartışmaya, araştırmaya, incelemeye, tahlile, senteze alıştırılmamış, kendi mevcut ka­biliyetlerini geliştirmemiş, kendisine millî bir ideal ve ahlâk aşılanmamıştır.

İslâm Sanatı ve Allah

Yaradılış sırrını ve ondaki estetiği, bizzat kendi nefsinde müşahede eden; “kokuşmuş çamurdan en güzel biçime” geçişin en muhteşem örneğini kendinde bulan insanoğlu, şayet sanatkâr olmak iddiasını taşıyacaksa, bu gayreti, en büyük ve en yüce sanatkâr olan Allah’a hayranlıktan öte bir şey ifade etmemelidir. İşte İslâm sanatkârı budur. Müslüman sanatkâr -hâşâ- Allah’la yarışmaz, sanatını, O’nu sevmeye, anlamaya ve yüceltmeye vakfeder; “izafi güzellikten Mutlak Güzele giden yolu” arar. O, eserine tapınan putperest Greko-Latin sanatkârından farklı olarak, yalnız Allah’a yönelir ve O’na kulluk eder.

Siyer-i Nebî okumanın ehemmiyeti

Cenâb-ı Hak, Hazret-i Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-'i insan topluluğu içinde acziyet bakımından en altta bulunan "yetim çocukluk"tan başlatarak, hayâtın bütün kademelerinden geçirip kudret ve salâhiyet bakımından en üst noktaya, yâni peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltmiştir. Efendimiz'in ömrü boyunca yaşadığı devreler, insan hayâtındaki her türlü med-cezir tecellîleri için pek çok ideal davranış örnekleri sergiler.