İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Burhan Bozgeyik”

OSMANLI ESNAFI

Osmanlı esnafı, prensiplerini kendileri vaz’ eden ve büyük ekseriyetle bunlara riâyeti vazife sayan kimselerden meydana gelmiştir. Şer’iyye sicillerinde mevcud kayıtlar, bunun en iyi delilidir. Kethüda seçiminden, malın kalitesi ve fiatının kontrolüne kadar esnaf birbirini devamlı kontrol altında bulundururdu.

GAZÂ MI, EMPERYALİZM Mİ?

Bu hareket karşısında Osmanlılar, hem nefis müdafaası yapmak, hem de yeni hedeflere ulaşmak için taarruza geçmişlerdir. Şayet Osmanlılar bir yerde dursalardı Haçlılar durmayacaklardı. Bu bakımdan Osmanlılar taarruza mecburlardı.

İSLÂM ve DÜNYA TARİHİ İÇİNDE OSMANLI

Türkler İslâm dünyasına İslâm devletinin yıkılmaya ve çözülmeye yüz tuttuğu çağda girmişler ve onu gerek iç tefrika, gerek dış tehdide karşı korumuşlar, az zamanda İslâm devletlerinin (Emeviler, Abbasiler) uzun zamandır mücadelesini verdikleri, bir ideali başarıya ulaştırarak Anadolu’yu fethetmiş ve yeni bir vatan kurmuşlardır.

OSMANLI AİLESİ

Bugünün münevver anası, evlâdını, değil vatan uğruna ölmeye, doğduğu topraklarda yaşamaya, gücünü kuvvetini memleketine tahsis ettirmeğe bile muvaffak olamamakta veya olmak istememektedir. Halbuki bu vatanı geliştirme, ileri memleketler seviyesine yükseltmek uğruna katlanılacak her fedâkârlığın bir mukaddes cihâd olduğunu, her ananın bilmesi ve evlâdına bildirmesi bir millî borç değil de ya nedir?