İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Kitap”

TAVSİYELER

Çocuklara karşı iyilik yaparak davran. İşine karşı güzel ahlâkla davran. Ev halkına karşı sevgiyle davran. Namaza ise huzurla muamele et. Oruca günahlardan uzaklaşarak, hacdaki uygulamalara Allah’ı zikrederek ve yücelterek muamele et. Zekâta karşı onu hemen ödeyerek muamele et. Tevhide ihlasla, ilâhî isimlere, her ilâhî ismin ortaya çıkardığı ahlâka göre davran.

KİTAP GİRİZGÂHLARI 1

İlk biat merâsimlerinde “Ebedî Gerçekler Dünyası”na girişin bir parolası haline gelen bu hitab, iman vecdinin çölü dalga dalga ürperten muazzam bestesiydi. Dâvetin sahibi beşerî idraki yakmamak için kırıntı kırıntı sunduğu nasiplerle, insan zerreciklerinin beka ummanına açılışını seyrederken, Rabbine hamdederek taşıdığı büyük ve ulvî emâneti yavaş yavaş devrediyordu.

KİTAP YAKMAK!

Dünya tarihinde de bu tip “kitap katliâmları” mevcut olmuştur. Nazi Almanyası’nda, Komünist Rusya’da bu tip cinayetler, maalesef, en korkunç boyutlarda işlenmiştir. Bugün Sovyetler Birliği’nde Müslümanların, Kur’ân-ı Kerîm bulmaları, okumaları, âdeta imkânsız hale gelmiştir. Durum diğer komünist ülkelerde de aynıdır. Orada ancak rejimin uygun gördüğü kitaplar okunur, diğerleri “yasak”tır ve bu yasak kitapları bulunduranlar, korkunç bir suç işlemiş olurlar.

KİTAP OKUMAK GEREK HEM DE ÇOK!

Nizamiye Medresesi’nin kitaplığına vakfedilmiş eserlerin listesine baktım, altı bin eser vardı. Ebu Hanife’nin, el-Humeydî’nin, hocamız Abdülvehhâb’ın, İbn Nâsır’ın ve Ebu Muhammed ibn el-Haşşâb’ın kütüphanelerindeki kitapları da inceledim. Hepsi de çok sayıdaydı. Ayrıca gidip görmem kolay olan başka kitaplıklarda da çalıştım. Yirmi binden fazla eser okudum diyebilirim...

ORYANTALİZM

Oryantalizm, Batı’nın, Doğu’yu anla­mak, daha doğrusu anlamak ve sö­mürmek için ilmî araştırmalarının adı olarak düşünülür. Yani, Batı mer­kezli devletler, Doğu toplumlarını ta­nımak ve yönetmek için ilmî araştırmaları bir keşif kolu olarak görmüşlerdir. Bu anlayış, isim değiştirerek günümüze kadar geldiği söylenebi­lir.

FAYDALI KİTAP

Hayatınızda tuttuğu yere bağlı olarak bu uzun yolculukta, ya­yın dünyasının “süprüntüler”i denilebilecek değersiz kitaplar da okunabilir. En şuurlu bir okuyu­cunun bile okuduklarının tümü nitelikli yapıtlardan oluşmaz. Fa­kat hayatımızın inşasına malzeme devşirdiğimiz kitaplar kıymetli, nitelikli olanlardır. Akılda kalır­lar, başka kitaplara sevk ederler.

GAZAVÂT-NÂMELER

Türk edebiyatında gaza-name, fetih-name veya zafer-name adını taşıyan edebî metinler, kroniklerle birlikte, Osmanlı tarihinin bazı kere eksik bıraktığı noktaları tamamlıyan önemli belgelerdir. Tarihin akışını değiştiren, yahut yerli ve yabancı bir çok sülâlenin kaderini çizen seferlerden çoğu, bu eserlerde bütün ayrıntılariyle görülür.

BATILILAŞMA

CHP, devrimlerle bin yıllık Türk-İslâm medeniyetini yıkmıştır. Bunun yerine Hıristiyan Batı medeniyeti sıfırdan taklit edilmiştir. Gerçek devrimler halkın talebi ve iradesi ile tabandan tavana doğru gerçekleşir. Bu ise tepeden inme yapılmış, millî irade devre dışı bırakılmıştır. Ceddimizin bin yılda meydana getirdiği milyonlarca eser çürümeye terk edilmiştir.

TÜRK SAVAŞ SANATI

Mesele, Türklerin bir savaş sanatına sahip olmayışı değil, bunun Uzakdoğu ve Avrupa’da yazılanlar gibi sadece savaş sanatına münhasır derli toplu bir esere dönüştürülmemesidir. Erkan Göksu, bu boşluğu hali hazırdaki Türk kaynaklarından doldurmamız gerektiğini serdetmiş, Kutadgu Bilig’e Göre Türk Savaş Sanatı’nı kaleme alarak bizlere bu hususta örnek teşkil etmiştir.

RUHUN SERENCÂMI

Ruh, ezelde kendisinden kopup geldiği, mutlak varlığa müştaktır. Fizik kanunlarına benzer bir tahassürle, beden kafesini kırıp geldiği ve müştak olduğu yere dönmek ister. Bunu sağlayıncaya kadar, bir nevî hapis hayatı ve onun getirdiği sıkıntılar içinde yaşar.