İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Mukaddes Dava”

TARİHÎ MEFÂHİRİ YENİDEN YAŞAMAK

Bir milletin, tarihi ile övünmesi onun en tabiî sosyal – psikolojik hakkıdır. Ancak, bütün övgü unsurlarını sosyal hâfızanın derinliklerindeki hâtıralardan alan ve fakat o tarihin övgü unsurları ile tezad teşkil eden süfli bir toplum hayatına kendi kendini mahkûm eden milletlerin tarihleri ile övünmek hakkı olamaz. Zira, övündükleri tarih içinde, övgü unsurları, o milletin bugünkü süflî hayatı ile tezad teşkil ediyorsa, o millet bugünkü süflî hayatı tercih etmekle tarihine ihânet etmiştir.

MESAJ

Tarihimiz boyunca Müslümanların ve Türklerin azılı düşmanları, akla hayâle gelmeyen şeytanî hileler, tuzaklar, casusluklar ve hıyânetler yoluyla bizi zayıflatmağa, bizi çökertmeğe, güçsüz hâle koyup, bölünmüş, parçalanmış bir kitle hâlinde, bizi mağlûp ve perişan hâle getirmeğe çalışmışlardır. Bugün eksilmeyen hattâ hâlâ bizi dize getirememiş olmaktan dolayı gittikçe artan bir kin ve hırs ile aynı şeytanî hilelere, tuzaklara, açık ve gizli hıyanetlere başvurmakta devam ediyorlar.

KULLUK!.. EN BÜYÜK ŞEREF

Bize "Pâdişâhçı" derler. Bizi ithâm etmek isterken, en büyük şerefe lâyık görürler. Bizi yok etmek isterken, ebediyetimize ferman çıkarırlar. Bizi zelîl edeceklerini zannederken, izzetin en yükseğine eriştirirler. Bizi hor ve hakîr görürken, kendileri hor ve hakîr olur. Bize zulmettiklerini vehmederken, kendi nefislerine zulmederler. Onlar, bir sabun köpüğünün kaypak zemininde bize kafa tutarken bizim "Arşullah" a doğru genişleyen gönlümüzün çapını unuturlar.